Izmjene i dopune Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proraĉunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), ĉlanka 49. stavka 1. toĉke 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine donijelo
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu