Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH Grada Korčule za 2022. godinu

KLASA: 351-04/21-01/01
URBROJ: 2117-91-02-23-01
U Korčuli, 31. ožujka 2023.

I Z V J E Š Ć E
o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH Grada Korčule za 2022. godinu

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

Novi Zakon o gospodarenju otpadom, stupio jer na snagu 31. srpnja 2021. godine. Istim je Zakon o održivom gospodarenju otpadom prestao važiti. Zakonom o gospodarenju otpadom ukinuti su Planovi gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave. Ipak, prijelaznim odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (članak 173.) ostala je obveza izvršnom tijelu jedinica lokalne samouprave da izradi godišnje izviješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021., 2022. i 2023. godinu.

Na području Grada Korčule komunalnim otpadom gospodari KTD „Hober“ d.o.o., Plokata 19. travnja 1921. broj 40, Korčula, tvrtka u vlasništvu Grada Korčule (100 % vlasništva).

  • Cjeloviti tekst Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH Grada Korčule za 2022. godinu možete pročitati ovdje.