Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Predmet ponude je poslovni prostor u Čari, na adresi Čara 199/c, na etaži (iznad restorana) u zgradi izgrađenoj na čest.zem. 3569/1 zk.ul.br. 1735 k.o. Čara, površine 215 m2.

KLASA: 372-05/24-01/04
URBROJ: 2117-9-05/11-24-01
Korčula, 04. travnja 2024.

Na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Narodne novine“, br. 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, br. 4/03 i 6/10), gradonačelnica Grada Korčule raspisuje

J A V N  I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora
usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

  1. Predmet ponude: poslovni prostor u Čari, na adresi Čara 199/c, na etaži (iznad restorana) u zgradi izgrađenoj na čest.zem. 3569/1 zk.ul.br. 1735 k.o. Čara, površine 215 m2.
  2. Poslovni prostor nije slobodan od osoba i stvari do 20. svibnja 2024. godine kad istječe ugovor o zakupu poslovnog prostora sa trenutnim zakupnikom, nakon čega će Grad Korčula sklopiti ugovor o zakupu sa najpovoljnijim ponuditeljem.
  3. Poslovni prostor daje se u zakup na rok trajanja zakupa od 5 (pet) godina, s mogućnošću produženja nakon isteka ugovora u skladu sa odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11,64/15,112/18).
  4. Početna cijena zakupa za navedeni poslovni prostor iznosi 1.100,00 € mjesečno bez PDV-a, odnosno 1.375,00 € mjesečno s PDV-om, ponuđena cijena zakupnine mora biti viša od početne.
  5. Namjena/djelatnost – trgovačka djelatnost.
  6. Natječaj za zakup poslovnog prostora provodi se javnom licitacijom.

Poslovni prostor se daje u zakup po „viđenom stanju“. Potrebno je izvršiti sanaciju krova poslovnog objekta, prema specifikaciji poslova koja je sastavni dio natječaja. Radove će izvesti zakupnik uz nadzor zakupodavca ili osobe koju zakupodavac odredi, nakon čega zakupnik odgovara za kvalitetu izvršenih radova, odnosno nepropusnost krova. Procijenjena vrijednost radova je 12.000,00 eur. Zakupniku će se priznati uložena sredstva i ista će se prebiti sa zakupninom, o čemu će se zaključiti poseban ugovor.

  • Pisane prijave za natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
    „Za   javni natječaj – zakup poslovnog prostora „ NE OTVARAJ“ na adresu: Grad Korčula, Trg braće Antuna i Stjepana Radića, 20260 Korčula, putem pošte ili osobno, najkasnije do 15. travnja 2024. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno). Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
  • Javno otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje-licitacija održati će se u prostoriji Grada Korčule, Velika vijećnica, dana 16. travnja 2024. u 13,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe.

Cjeloviti tekst natječaja preuzmite na poveznici.
Prilog – specifikacija poslova za sanaciju krova