Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Korčule za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Rok za dostavu ponude je do 10. travnja 2024. godine do 14,00 sati.

KLASA: 342-01/24-01/07
URBROJ: 2117-9-05/11-24-01
Korčula 21. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule od 2024. do 2028. godine („Službeni glasnik grada Korčule broj: 1/24 ), članka 55. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik grada Korčule broj: 3/18 i 3/21“) i u skladu s Uredbom o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 16/24) Gradonačelnica Grada Korčule dana 21. ožujka 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
na području Grada Korčule za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Predmet natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru.
Dozvola na pomorskom dobru može se dati samo gospodarskom subjektu koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju se podnosi ponuda.

  • Rok za dostavu ponude je zaključno do 10. travnja 2024. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave.
  • Ponude se dostavljaju na adresu:
    GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: « Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu dozvole na pomorskom dobruNE OTVARAJ », preporučeno poštom ili u pisarnicu Grada Korčule.
    Na omotnici se mora naznačiti naziv i sjedište, odnosno ime i prezime te adresa ponuditelja, te broj lokacije za koju daje ponudu.

Cjelokupni tekst Natječaja te popratnu dokumentaciju preuzmite u nastavku:
1. Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Korčule za razdoblje od 2024. do 2028. godine
2. Prilog 1
3. Prilog 2
4. Prilog 3
5. Prilog 4