Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja u Korčuli

Korčula, 24. siječnja 2013. Grad Korčula raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja u Korčuli. Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave u "Slobodnoj Dalmaciji". Odluku o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja donosi Gradsko vijeće Grada Korčule.REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Natječajno povjerenstvo

r a s p i s u j e

J A V N I    N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja u Korčuli

 1. Ravnatelj Gradskog muzeja imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
 2. Za ravnatelja Gradskog muzeja može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.
 3. Uz pisanu prijavu, na natječaj potrebno je priložiti sljedeće isprave:
  • životopis s opisom dosadašnjeg rada,
  • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta),
  • dokaze o radu u muzejskoj struci (preslika radne knjižice i  preslika ugovora o radu ili drugog akata o zasnivanju radnog odnosa, ili potvrda poslodavca iz kojih će biti razvidno naziv radnog mjesta i/ili opis poslova  i zadataka i vrijeme obavljanja poslova i zadataka na određenom radnom mjestu odnosno predmetnih poslova i zadataka).

   Prijava obvezno sadržava ime i prezime i adresu podnositelja prijave (natjecatelja), naznaku da  se radi o prijavi na natječaj za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja, naziv i adresu primatelja: Grad Korčula, Natječajno povjerenstvo,  te vlastoručni potpis natjecatelja.

 4. Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave u „Slobodnoj Dalmaciji“.
 5. Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Korčule, na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja Gradskog muzeja“ ako se prijava dostavlja u omotnici.
 6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 7. Odluku o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja donosi Gradsko vijeće Grada Korčule.
 8. Natjecatelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
 9. Natjecateljima se ne vraćaju njihove prijave i priložene isprave (dokazi o ispunjavanju uvjeta), koje ostaju kao (natječajna) arhivska građa.

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2138/01-02-13-3
Korčula, 21. siječnja 2013.

Objavljeno dana 24. siječnja 2013.