Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Korčule, na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu Gradskog muzeja u Korčuli“.

GRAD KORČULA
Povjerenstvo za raspisivanje i provedbu
javnog natječaja

  r a s p i s u j e
J A V N I    N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja

  1. Ravnatelj/ica Gradskog muzeja u Korčuli (dalje u tekstu: Muzej) imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
  1. Za ravnatelja/icu Muzeja može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Tekst Javnog natječaja u cijelosti možete pročitati ovdje.