Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove «Športski objekti Korčula»

Raspisan je Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove «Športski objekti Korčula» na vrijeme od četiri godine.

Na temelju članka 38. st.1. i članka 41. Zakona o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te članka 30. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Upravno vijeće Ustanove „Športski objekti Korčula“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Ustanove «Športski objekti Korčula»

1. Ravnatelj Ustanove imenuje se na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana (izabrana) za ravnatelja.

2. Ravnatelja imenuje Upravno vijeće.

3. Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij društvene ili tehničke struke,
– tri godine radnog iskustva,
– poznavanje osnovnog programa i rada na PC-u,
– aktivno znanje engleskog jezika,
– športsko iskustvo ili iskustvo športskog djelatnika.

4. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
– elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrde poslodavaca ili preslike ugovora o radu ili prijamu u službu ili drugog akta poslodavca kojim je kandidat primljen u radni odnos, kojima se dokazuje određeno radno iskustvo,
– potvrdu određene športske udruge, kluba, zajednice ili nekog drugog oblika športskog udruženja (športski savez, HOO i sl.) o športskom iskustvu ili iskustvu športskog djelatnika.
Preporuke poslodavaca se mogu priložiti prijavi na natječaj ali se neće smatrati kao dokaz o radnom iskustvu.
Dokaz o radnom iskustvu stečenom u inozemstvu mora biti preveden od sudskog tumača.
Pisanoj prijavi mogu se priložiti dokazi o drugim relevantnim znanjima koja kandidat posjeduje.
Prijava obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj mobitela i adresu e-pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Cijeli tekst natječaja možete vidjeti OVDJE.