Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Korčule

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja je 11. lipnja 2022. godine.

Na temelju odredbe čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), čl. 39, toč. 2., Statuta Turističke zajednice Grada Korčule (”Službeni glasnik Grada Korčule” br. 7/2020 ), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Korčule od dana 26. svibnja 2022., Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Korčule dana 1. lipnja 2022. objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Korčule
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje
od četiri godine uz puno radno vrijeme

Zaposleni u turističkim zajednicama moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br.93/14, 127/17 i 98/19). Pored općih uvjeta, sukladno odredbi čl. 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (”Narodne novine” br. 13/2022, u daljnjem tekstu: Pravilnik), posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, a koje kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice Grada Korčule (u daljnjem tekstu: TZG Korčule) mora ispunjavati glase kako slijedi:
1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. znanje jednog stranog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uvjeta, prilikom prijave na Javni natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj), kandidat je dužan priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Grada Korčule, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

  • Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja je 10 (deset) dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave Natječaja na službenoj internet stranici Turističke zajednice Grada Korčule (www.visitkorcula.eu) i objave obavijesti o Natječaju na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/).
  • Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Javni natječaj za radno mjesto direktora\direktorice“ na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KORČULE, Trg 19. travnja 1921. br. 40, 20260 Korčula, isključivo preporučenom poštom.

Javni natječaj u cijelosti možete pronaći na poveznici.