Javni natječaj za izbor i imenovanje Uprave – direktora KORA-e d.o.o.

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave ovog natječaja na mrežnoj stranici Društva i Grada Korčule.

Na temelju odredbi članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN, broj 111/93, 34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članak 13. stavka 2.  Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 23. travnja 2013. godine, Skupština KORA-e d.o.o., sa sjedištem u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, dana 27. siječnja 2022. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje Uprave – direktora KORA-e d.o.o.

 1. Na ovaj javni natječaj za izbor i imenovanje Uprave – direktora KORA-e d.o.o. (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 2. Kandidati za Upravu – direktora KORA-e d.o.o. (dalje: Društvo) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, društvenog, humanističkog, biotehničkog ili tehničkog smjera
   – najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima
   – najmanje 3 godine iskustva u pripremi i vođenju projekata sufinanciranim sredstvima EU i nacionalnih fondova
   – aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
   – poznavanje financija poduzeća, ustanova i jedinica lokalne samouprave
   – nepostojanje zabrane iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.
  Mandat Uprave – direktora Društva traje četiri godine.
  Uvjete tražene stručne spreme, odnosno struke, ispunjavaju kandidati koji su sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.
 3. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti:
  životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada
  – dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 2. natječaja (preslika diplome ili diploma, odnosno rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo, ovjereno od javnog bilježnika)
  dokaz o radnom iskustvu:
  a/ presliku elektroničkog zapisa (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  b/ potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtijevana/uvjetovana/ za obavljanje tih poslova i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao te poslove) ili druge odgovarajuće isprave kojima se dokazuje radno iskustvo
  izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima
  prijedlog programa poslovanja i razvoja Društva.
 • Prijave s dokazima ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici (preporučenom poštom ili osobnom dostavom na protokol Grada Korčule, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za direktora KORA-e d.o.o. – ne otvarati, na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.
 • Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave ovog natječaja na mrežnoj stranici Društva i Grada Korčule.

Cjeloviti tekst natječaja dostupan je na poveznici.

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE
zastupa gradonačelnica Grada Korčule
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.