Javni natječaj za prijam namještenika u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule

Prijave na javni natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

KLASA: 112-02/21-01/01
URBROJ: 2138/01-03/1-21-2
Korčula, 26. siječnja 2021.

Na temelju članka 17. i 19., a u svezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam namještenika u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule,
na radno mjesto domar
(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,
uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca).

  1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
  2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
    – srednja stručna sprema tehničke struke,
    – položen vozački ispit „B“ kategorije.
  3. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
  4. Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Tekst Javnog natječaja možete pročitati na poveznici.
Opis poslova, podatke o plaći i način provjere možete pročitati na poveznici.

v.d. PROČELNIK
Srđan Mrše, dipl. iur.