Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu

Objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za javnu nabavu, opće i administrativne poslove. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ (br. 54/2024, od 08. svibnja 2024. godine).

KLASA: 112-01/24-01/03
URBROJ: 2117-9-03/1-24-1
Korčula, 06. svibnja 2024.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, i 112/19- u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu
na radno mjesto
višeg stručnog suradnika za javnu nabavu, opće i administrativne poslove
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca –

Na ovaj javni natječaj za prijam u službu (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
 2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
  – sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne ili ekonomske struke
  – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  – položen državni ispit.
  Uvjet sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne ili ekonomske struke, temeljem članka 35. st. 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14 i 48/23), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.
  Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće (tražene) stručne spreme i struke, ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, samostalnim obavljanjem profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima i obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama.
 3. Na natječaj mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u roku od jedne godine od dana prijma u službu.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobe iskaznice ili putovnice, kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava, hrvatsko državljanstvo dokazuje preslikom domovnice),
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti  isprave navedene u točki a/ i b/):
a/ presliku elektroničkog zapisa (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
b/ presliku potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtijevana/uvjetovana/ za obavljanje tih poslova i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao te poslove) ili druge odgovarajuće isprave kojom se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
dokaz o položenom državnom ispitu (preslika potvrde/uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu), ako kandidat ima položen državni stručni ispit,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
dokaz o nepostojanju zapreka za prijam u službu (vlastoručno potpisana izjava kandidata, dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a).

Prijave na natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s naznakom: „Natječaj za prijam višeg stručnog suradnika za javnu nabavu, opće i administrativne poslove“, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Korčule ili preporučenom poštanskom pošiljkom.