Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije

Objavljen je Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo u Upravni odjel za proračun i financije. Prijave na natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama". Natječaj je objavljen u NN, br. 84/22, 20. 7.2022.

KLASA: 112-02/22-01/03
URBROJ: 2117-9-04/1-22-2
Korčula, 18. srpnja 2022.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, i 112/19- u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije na radno mjesto
višeg stručnog suradnika za računovodstvo
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca –

Na ovaj javni natječaj za prijam u službu (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

  1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
  2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
    – magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
    – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
    – položen državni ispit.

Prijava na javni natječaj podnosi se u obliku pisane prijave, koja obvezno sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata, naznaku da se radi o prijavi na natječaj za predmetno radno mjesto, a ako je primjenjivo, i broj telefona i/ili mobilnog telefona te adresu e-pošte.
Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
–    životopis,
–    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobe iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava, hrvatsko državljanstvo dokazuje preslikom domovnice),
–    dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta o stečenoj stručnoj spremi),
–    dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti isprave navedene u točki a/ i b/):
a/ presliku elektroničkog zapisa (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
b/ presliku potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtijevana/uvjetovana/ za obavljanje tih poslova i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao te poslove) ili druge odgovarajuće isprave kojom se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima
–     dokaz o položenom državnom ispitu (preslika potvrde/uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu), ako kandidat ima položen državni stručni ispit,
–     dokaz o nepostojanju zapreka za prijam u službu (vlastoručno potpisana izjava kandidata, dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a).

Prijave  na natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za proračun i financije, 20260 Korčula, Trg  Antuna i Stjepana Radića 1, s naznakom: „Natječaj za prijam višeg stručnog suradnika za računovodstvo“, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Korčule ili preporučenom poštanskom pošiljkom.