Javni natječaj za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih prijava/ponuda

Grad Korčula prodaje česticu zemlje 240/7 površine 7 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak 100 k.o. Korčula.

KLASA: 944-06/22-01/01
URBROJ:2117-9-02-23-00004
U Korčuli, 30. ožujka 2023.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 3/18 i 3/21), u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  na temelju Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest.zem. 240/7 k.o. Korčula, KLASA: 406-07/23-01/00001 URBROJ: 2117-9-01-23-00001 od 20. ožujka 2023. godine, gradonačelnica Grada Korčule raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih prijava/ponuda

Kao krajnji rok za dostavu prijava/ponuda utvrđuje se 11. travnja 2023. godine do 13:00 sati.
Javno otvaranje prijava/ponuda izvršiti će se 11. travnja 2023. godine u 13:00 sati u zgradi Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, u velikoj vijećnici, 1 kat.

Javni natječaj možete preuzeti na poveznici.
Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, I kat, usmeno ili na telefon 020/446-156.