Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule

Predmet natječaje je prodaja nekretnina i to: nekretnina označena kao čest. zem. 369/2 z.u. 943 k.o. Korčula, površine 179 m2, koja se može koristiti isključivo za uređenje parkinga za stanare, te nekretnina označena kao čest. zem. 1014/1 z.u. 595 k.o. Korčula, površine 91 m2 .

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 ,38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), gradonačelnik  Grada Korčule,  raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule

prikupljanjem pismenih ponuda

1. Predmet natječaje je prodaja nekretnina i to: nekretnina označena kao čest. zem. 369/2 z.u. 943 k.o. Korčula, površine 179 m2, koja se može koristiti isključivo za uređenje parkinga za stanare, te nekretnina označena kao čest. zem. 1014/1 z.u. 595 k.o. Korčula, površine 91 m2 .

2. Početna kupoprodajna cijena čest. zem. 369/2 iznosi 13.600,00 EUR-a, a čest.zem. 1014/1 iznosi 8.400,00 EUR-a, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

3. Svaki (potencijalni) sudionik natječaja može pregledati predmetne nekretnine uz prethodni dogovor s v.d. pročelnicom Upravnog odjela za upravljanje Gradsko imovinom, gospodarstvo i turizam Grada Korčule (tel. 711-143, fax 711-706).

4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe.

5. Porez na promet nekretnina snosi kupac kao i troškove ovjere ugovora i prijenosa vlasništva.

6. Svaki sudionik natječaja, dužan je uplatiti jamčevinu od 2.500,00 kn te predočiti uplatnicu uz ponudu. Uplata se vrši na žiroračun Grada Korčule, broj: HR4023600001820400008, poziv na broj 68 – 7757- OIB, a svrha je: jamčevina za nadmetanje – čest. zem. 369/2 ili čest.zem. 1014/1. Jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Osobi koja je sudjelovala u natječaju a čija ponuda nije prihvaćena jamčevina se vraća. Ako sudionik natječaja čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

7. Nekretnine se prodaju u stanju u kakvom jesu po načelu «viđeno-kupljeno».

8. Sudionici natječaja dužni su pismene ponude dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1, s naznakom na omotnici: «Ponuda za kupnju čest.zem. 369/2 ili čest. zem. 1014/1  – ne otvaraj», izravno u pisarnicu Grada Korčule ili preporučenom pošiljkom. Rok za dostavu ponude je do 22. listopada 2015. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave. Javno otvaranje ponuda biti će dana 22. listopada 2015. godine u 13,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčula.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji osobno, zakonski zastupnik ili osoba koju on opunomoći uz predočenje punomoći koju za fizičke osobe ovjerava javni bilježnik ili drugo nadležno tijelo, a za pravne osobe zakonski zastupnik. Fizička osoba je dužna predočiti osobnu iskaznicu, a zakonski zastupnik ili njegov punomoćnik, osobnu iskaznicu i presliku sudskog registra.

9.  Prijava mora sadržavati ponudu koja mora sadržavati podatke o ponuditelju i to za pravnu osobu – izvod iz upisa u sudski registar (preslik), a za fizičke osobe: ime i prezime, OIB, adresu i dokaz o državljanstvu (preslik putovnice, osobne iskaznice ili domovnice), te ponudu kupoprodajne cijene u EUR-ima (brojkom i slovima). Strane osobe ponude daju na hrvatskom jeziku, a priloženi dokumenti moraju biti prevedeni od ovlaštenog tumača ili prijevod ovjeren od diplomatskog ili konzularnog predstavništva RH (ne važi za osobne dokumente).

Ponuda se može dati i zajedno od više osoba, u kojem slučaju se u ponudi treba navesti budući suvlasnički odnos (u idealnim dijelovima) između (potencijalnih) kupaca.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Najpovoljnija ponuda je ona koja ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

12. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od obavijesti da je odabran kao najpovoljniji ponuditelj, sklopiti ugovor o kupoprodaji, u protivnom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora i gubi pravo na povrat jamčevine.

Kupoprodajna cijena plaća se u roku od  8 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

13. Grad Korčula pridržava pravo poništiti ovaj natječaj, odnosno ne prihvatiti ni jednu ponudu, odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima.

.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.

Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Korčula (Gradska vijećnica) dana 9. listopada 2015. godine.