Javni natječaj za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Licitacija će se održati dana 23. ožujka 2023. godine s početkom u 13 sati u zgradi Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, u velikoj vijećnici, 1 kat.

KLASA: 406-07/22-01/11
URBROJ: 2117-9-02-23-11

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule („Službeni Glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  na temelju Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest.zem. 1509/5 k.o. Pupnat, KLASA: 406-07/22-01/11 URBROJ: 2117-9-01-22-5 od 10. listopada 2022. godine, gradonačelnica Grada Korčule raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

 1. Raspisuje se natječaj za prodaju sljedeće nekretnine:
  • katastarska čestica 1509/5,
  • katastarska općina Pupnat,
  • površina 819 m2,
  • početna cijena u EUR/kn: 52.319,77 EUR (394.203,31kn),
  • jamčevina u EUR/kn: 523,20 EUR (3.942,05kn),
  • trošak izrade elaborata u EUR/kn: 428,03 EUR (3.225,00kn).

Nekretnina se prodaje u stanju „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Natječaj se provodi usmenim nadmetanjem (licitacijom) u dvije faze:

 1. podnošenje pisane prijave
 2. licitacija (usmeno nadmetanje)

Natjecatelji prijavljuju sudjelovanje na javnom nadmetanju (licitaciji) na način da putem pošte ili neposredno na pisarnici Grada Korčule predaju prijavu u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“ na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, do 22. ožujka 2023. do 13:00 sati, bez obzira da li je predana neposredno ili putem pošte. Svaka prijava mora imati potpisanu natječajnu dokumentaciju.

Pregled prijava po natječaju održati će se dana 23. ožujka 2023. u 9 sati u zgradi Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, u velikoj vijećnici, 1 kat.

Licitacija će se održati istog dana (23.3.2023.) s početkom u 13 sati u zgradi Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, u velikoj vijećnici, 1 kat.

Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, II kat, usmeno ili na telefon 020/446-156.

Javni natječaj u cijelosti možete pronaći na poveznici.