Javni natječaj za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici do 31. svibnja 2024. godine do 12:00 sati. Licitacija će se održati dana 03. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00  sati u zgradi Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, u Gradskoj vijećnici, 1 kat.

KLASA: 406-07/22-01/11
URBROJ: 2117-9-05/11-24-11
U Korčuli,  21.05.2024.godine

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 3/18 i 3/21), u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  te na temelju Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest.zem. 1509/5 k.o. Pupnat, KLASA: 406-07/22-01/11 URBROJ: 2117-9-01-22-5 od 10. listopada 2022. godine, gradonačelnica Grada Korčule raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

 1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Grada Korčule:
  – Čest.zemlj. – 1509/5
  – ZK. ul. – 1496
  – K.O. – Pupnat
  – Površina: 819 m2
  – Početna cijena: 58.600,00 eur
  – Jamčevina: 1.758,00  eur
  – Trošak procjembenog elaborata: 180,00 eur

  UVJETI PRODAJE

 2. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor, državljani onih država s kojima Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu o stjecanju nekretnina te pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 3. Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 3% od početne cijene.
  Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Korčule broj IBAN HR1724070001820400008 model HR68 poziv na broj 9016-OIB, te mora biti evidentirana na računu Grada Korčule najmanje dva dana prije početka nadmetanja.Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana okončanja postupka, bez prava na kamatu.
 4. Otvaranje pristiglih prijava na javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Nepotpune, nepravodobne i nerazumljive prijave na natječaj neće se razmatrati.
 5. Usmeno javno nadmetanje (licitaciju) provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
 6. Javno nadmetanje (licitacija) provodi se povećanjem usmene ponude. Najmanji iznos povećanja usmene ponude iznosi 50,00 eur. Usmeno javno nadmetanje (licitacija) okončat će se po davanju najpovoljnije ponude, a najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnom nadmetanju ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njim zaključiti ugovor.
 7. Prijava se može povući najkasnije dan prije dana određenog za javno nadmetanje (licitaciju) i to Izjavom o povlačenju prijave u pisanom obliku vlastoručno potpisanom, uz uvjet da je zaprimljena na protokol Grada Korčule do gore navedenog datuma.
 8. Jamčevina za kupnju nekretnine neće se vratiti:
  – ukoliko natjecatelj ne pristupi usmenom nadmetanju (licitaciji), a nije dostavio Izjavu o povlačenju prijave,
  – ukoliko natjecatelj nakon otvaranja prijava, pod uvjetom da njegova prijava ispunjava uvjete Natječaja, odustane prije provedenog postupka usmenog nadmetanja (licitacije),
  – ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane nakon okončanja provedenog postupka usmenog nadmetanja (licitacije),
  – ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku.

  PRAVILA NADMETANJA

  Natječaj se provodi usmenim nadmetanjem (licitacijom) u dvije faze:
  a)
  podnošenje pisane prijave
  b) licitacija (usmeno nadmetanje)

  Natjecatelji prijavljuju sudjelovanje na javnom nadmetanju (licitaciji) na način da putem pošte ili neposredno na pisarnici Grada Korčule predaju prijavu u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“ na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, do 31. svibnja 2024. godine do 12:00 sati. Prijava mora imati potpisanu natječajnu dokumentaciju.

  Prijava se podnosi u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a mora sadržavati osnovne podatke o natjecatelju:
  – ime i prezime, OIB, naznaku prebivališta za fizičke osobe,
  – naziv podnositelja prijave, OIB i sjedište za pravne osobe

  Uz pisanu prijavu moraju se priložiti i sljedeći dokazi:
  – dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaće fizičke osobe (preslika osobne iskaznice ili domovnice), odnosno preslika osobne ili putovnice za strane fizičke osobe,
  – za pravne osobe preslika izvoda iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, odnosno za obrtnike preslika obrtnice, te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi za stranu pravnu osobu, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objave ovog Natječaja. Rješenje o upisu u sudski registar i Rješenje o upisu u obrtni registar za pravne osobe i obrtnike koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj  ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana za pravne osobe država koje čine Europski gospodarski prostor i država s kojima Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu o stjecanju nekretnina,
  – dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica),
  – podaci o računu sa IBAN konstrukcijom s naznakom poslovne banke na koji se vraća jamčevina,
  – izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog Natječaja kao i da natjecatelj snosi trošak procjembenog elaborata.

  Pregled prijava po natječaju održati će se dana 03. lipnja 2024. godine u 9,00 sati u zgradi Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, u gradskoj vijećnici, 1 kat.

  Licitacija će se održati dana 03. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00  sati u zgradi Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, u gradskoj vijećnici, 1 kat.

  Cijeloviti tekst Natječaja, uvjete prodaje i pravila nadmetanja možete preuzeti ovdje.