Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja ceste NC KOR 011, NC KOR 018 na k.č.broj 355/3, 356/1, 356/3, 356/4, 356/14, 436/2, 442/28, 1032 k.o. Korčula, u naselju Korčula u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

KLASA: 940-01/24-01/02
URBROJ: 2117-9-05/11-24-1
Korčula,  07.06.2024.

Na temelju članka 123.- 133. Zakona o cestama  („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21 ) te članka 73. 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18) objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena NC KOR 011, NC KOR 018  na k.č.broj 355/3, 356/1, 356/3, 356/4, 356/14, 436/2, 442/28, 1032 k.o. Korčula, u naselju Korčula, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati na poveznici.