Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima je izvedena put u Strečici u Gradu Korčuli na k.č.br. 149/18 u k.o. Korčula, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu, te da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 19.12.2023. godine s početkom od 09:00 do 09:30 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule

KLASA: 940-02/20-01/06
URBROJ: 2117-9-22-23-00004
Korčula, 23.11.2023.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18, 32/20) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18) objavljuje se

J A V N I   P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena put u Strečici u Gradu Korčuli na k.č.br. 149/18 u k.o. Korčula, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Grad Korčula.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka Geodet Korčula d.o.o., Cvjetno naselje 45, Korčula.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura  započeti će dana 18.12.2023. godine u 08:30 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 19.12.2023. godine  s početkom od 09:00 do 09:30 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule.

Javni poziv možete preuzeti na poveznici.