Javni poziv otočnim poslodavcima za dodjelu državnih potpora s ciljem očuvanja radnih mjesta

MRRFEU je unije objavilo je Javni poziv za dodjelu državnih potpora koje su namijenjene otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Rok za prijavu je 30.10.2015.


KLASA: 302-03/15-02/34

URBROJ: 538-06-2-2-2/037-15-1

Zagreb, 20. srpnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Račkoga 6, 10000 Zagreb

J A V N I P O Z I V

ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

U 2015. GODINI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta dodjeljuju se u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013., o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, člankom 26. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 32/02 i 33/06), Zakonom o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14) i Uredbom o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine, broj 77/06 i 66/07 – u nastavku teksta: Uredba).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Davatelj potpore, objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2015. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

  • da imaju sjedište na otocima
  • da obavljaju djelatnost na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva
  • da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%
  • da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).
Rok za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije temeljem javnog poziva je do 30. listopada 2015.godine.
Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 eura, izraženo u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a, unutar razdoblja od tri fiskalne godine.

Detaljne informacije o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE!

Za pomoć i savjete vezano uz pisanje i prijavu projekta slobodno se obratite agenciji KORA d.o.o.  na e-mail: [email protected], tel: 020 715 061 ili direktno na adresi poslovnice: Gradski bazen Gojko Arneri.