Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Grada Korčule u 2024. godini

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Potpore se dodjeljuju kroz devet mjera:
1. Potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo;
2. Potpore poduzetnicima za ulaganje u standarde kvalitete i certificiranje;
3. Potpore poduzetnicima – inovatorima za uvođenje inovacije u proizvodnju;
4. Subvencija troškova polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu;
5. Sufinanciranje troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba;
6. Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na manifestacijama u vezi s poduzetništvom;
7. Potpore za sufinanciranje troškova reklame i promidžbe subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline;
8. Potpore za poticanje novih zapošljavanja;
9. Potpore za poticanje zapošljavanja osoba sa višom ili visokom stručnom spremom
i
10. Priznanje (bez novčane potpore) najuspješnijem poduzetniku

OPĆI UVJETI I KRITERIJI

Korisnik potpore mora imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme (uključujući vlasnika) s punim radnim vremenom ili ukoliko korisnik subvencije posluje sezonski tada treba poslovati najmanje 6 (šest) mjeseca godišnje i imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme (uključujući vlasnika) na puno radno vrijeme u razdoblju poslovanja.

Podnositelji zahtjeva fizičke osobe moraju imati prebivalište na području Grada Korčule, a podnositelji zahtjeva fizičke osobe koje zajednički obavljaju obrt sukladno Zakonu o obrtu („Narodne novine“, br. 143/13, 127/19 i 41/20), moraju imati najmanje 50% osoba koje obavljaju obrt sa prebivalištem na području Grada Korčule.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva pravna osoba tada treba imati sjedište na području Grada Korčule.

Pravo na potporu mogu ostvariti:
– podnositelji zahtjeva sa prebivalištem na području Grada Korčule (za fizičke osobe) i
– sa sjedištem na području Grada Korčule (za pravne osobe).

Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da ima nepodmirenih obveza prema Gradu Korčuli.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti potvrdu Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Korčule u 2024. godini, poštom na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula ili se predaje osobno u pisarnicu Grada Korčule.

Ostale informacije mogu se zatražiti na telefonskom broju 446-156, Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam.

Javni poziv u cijelosti dostupan je na poveznici.
Svi obrasci i izjave dostupni su na poveznici.