Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Javni poziv je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije (MRRFEU). Korisnici mogu biti isključivo otočni poslodavci, tj. fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Krajni rok za dostavu Zahtjeva je 31.listopad 2012.

Temeljem članka 26. Zakona o otocima («Narodne novine» 34/99, 32/02 i 33/06) i članka 7. Uredbe o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta («Narodne novine» 77/06 i 66/07) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Davatelj potpore,objavljuje Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2012. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

 • da imaju sjedište na otocima,
 • da obavljaju djelatnost na otocima,
 • da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima,
 • da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida od trenutka podnošenja Zahtjeva,
 • da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%,
 • da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štednokreditne zadruge i slično).

Korisnici potpora mogu ostvariti pravo na državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta sukladno Zakonu o državnim potporama, Uredbi o državnim potporama i Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti.

Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su:

1. broj zaposlenih radnika,

2. obavljanje sljedećih djelatnosti:

 • na otocima prve skupine: sve djelatnosti sukladno članku 4. Uredbe o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti («Narodne novine» 77/06 i 66/07),2
 • na otocima druge skupine: poljoprivredna proizvodnja na postojećim i novim nasadima na otvorenom i u zaštićenim prostorima (maslinarstvo, vinogradarstvo, sredozemno voćarstvo, uzgoj i prerada ljekovitog bilja, povrtlarstvo); ekstenzivno i poluintenzivno ovčarstvo i kozarstvo; pčelarstvo; proizvodnja i prerada proizvoda s oznakom »Hrvatski otočni proizvod«; školjkarstvo; ulov plave ribe, a na području vanjskog ribolovnog mora i bijele ribe, mrijest, uzgoj i prerada ribe i drugih morskih organizama; trgovina ribom; ronilaštvo; uzgoj, selektivno i kontrolirano vađenje, obrada i konfekcioniranje koralja i spužvi; kamenarstvo za potrebe klesarstva; klesarstvo;proizvodnja morske soli; jedrarstvo; proizvodnja ribarskih alata; lončarstvo; izrada posebnih otočnih suvenira; turizam održivih razmjera u novim i postojećim obnovljenim i prenamijenjenim objektima i to: u hotelima, motelima, kampovima i marinama; brodogradnja, odnosno proizvodnja brodske opreme i remont brodova koji neće napuštati teritorijalno more Republike Hrvatske; proizvodna djelatnost koja uključuje znanstvenotehnološka istraživanja i upotrebu visokih tehnologija (posebice tehnologija s visokim stupnjem energetske učinkovitosti i prijateljskim odnosom prema okolišu); informatička djelatnost;informativna djelatnost; okolišu prikladna industrijska proizvodnja završnog stupnja prerade i proizvodnja gotovih industrijskih proizvoda i to: proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjeće, proizvodnja obuće, proizvodnja naftnih derivata, proizvodnja kozmetičkih preparata, proizvodnja proizvoda od gume i plastike, proizvodnja papira i proizvoda od papira, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, proizvodnja metala i gotovih metalnih proizvoda, proizvodnja elektroničke, optičke, električne i motorne opreme i uređaja, proizvodnja namještaja i ostala prerađivačka proizvodnja; korištenje obnovljivih izvora energije, osim građevina za iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju; cestovni prijevoz putnika i robe ukoliko nije od općeg ekonomskog interesa i ukoliko nije subvencioniran; graditeljstvo; umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne baštine; djelatnost socijalne skrbi i zdravstva; te djelatnosti humanitarnih i drugih nevladinih organizacija.

Sukladno članku 1. stavku 1. Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti, državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta ne mogu se dodijeliti:

 • za djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama članicama, odnosno isključuju se potpore koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima vezanim uz djelatnost izvoza,
 • za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta koja se dodjeljuje poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz za najamninu ili naknadu,
 • poduzetniku u teškoćama

Korisnici potpora na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Korisnici potpora koji su ostvarili pravo na državnu potporu male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta u 2011. godini, mogu steći pravo na podnošenje Zahtjeva protekom 12 mjeseci od prethodno podnesenog Zahtjeva.

Zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev za potpore sa propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potpore iz ovog Javnog poziva i obrasca Zahtjeva.

Obrazac zahtjeva za potpore dostupan je na web stranicama Davatelja potpora www.mrrfeu.hr.

Potrebna dokumentacija sastoji se od po jednog primjerka sljedećih dokumenata:

 1. podaci o pravnom statusu:
  • za obrtnike:
   • preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica);
   • preslike matičnih kartona potpisa u bankama za sve žiroračune koje ne smiju biti starije od 30 dana;
  • za trgovačka društva:
   • preslika rješenja o upisu u sudski registar;
   • preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača trgovačkog društva;
   • preslike matičnih kartona u bankama za sve žiro-račune koje ne smiju biti starije od 30 dana;
   • važeća obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku;
  • za zadruge:
   • preslika rješenja o upisu u sudski registar;
   • preslika ugovora o osnivanju zadruge;
   • preslike matičnih kartona u bankama za sve žiro-račune koje ne smiju biti starije od 30 dana;
   • važeća obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku;
  • za udruge:
   • preslika rješenja o upisu u registar udruga;- preslike matičnih kartona u bankama za sve žiro račune koje ne smiju biti starije od 30 dana;
   • važeća obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku;
 2. potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o podmirenim svim obvezama prema Državi (stanje duga mora biti nula (0) kuna); isprava ne smije biti starija od 15 dana od datuma podnošenjazahtjeva
 3. preslike ugovora o radu za svakog radnika za kojeg se traži potpora i preslika važeće osobne iskaznice;
 4. izračun prosjeka isplaćene bruto plaće bez doprinosa na plaću, za posljednjih 12 mjeseci (unatrag 12 mjeseci od datuma podnošenja Zahtjeva) za svakog radnika za kojeg se traži potpora – IP obrazacovjeren od strane Korisnika potpore;
 5. Izjavu o svim dodijeljenim državnim potporama koje su Korisniku potpore dodijeljene unazad tri fiskalne godine do dana podnošenja Zahtjeva, potpisanu od ovlaštene osobe za zastupanje Korisnika potpore i ovjerenu kod javnog bilježnika ili izjavu Korisnika potpore potpisanu od ovlaštene osobe za zastupanje i ovjerenu kod javnog bilježnika da nije koristio državne potpore unazad tri fiskalne godine do dana podnošenja Zahtjeva. Obrazac Izjave Korisnika potpore o dodijeljenim državnim potporama dostupan je na web stranicama Davatelja potpora www.mrrfeu.hr.

Zahtjev za potpore i sva navedena potrebna dokumentacija treba biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica, onim redoslijedom kako je navedeno u obrascu Zahtjeva za potpore i ovom javnom pozivu uz dodatnu napomenu da je za svakog djelatnikapotrebno priložiti dokumentaciju slijedećim redom: Ugovor o radu, preslika osobne iskaznice, IP obrazac.

Podnositelji zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev za potpore sa propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potpore na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Uprava za regionalni razvoj, Sektor za otoke Povjerenstvo za ostvarivanje prava na potpore male vrijednostiotočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagrebu zatvorenim omotnicama s naznakom «ne otvaraj – javni poziv» i adresom podnositelja zahtjeva.

Za detaljnije informacije posjetite internet stranice www.mrrfe.hr.

Javni poziv, Zahtjev i Obrazac izjave Korisnika možete preuzeti OVDJE.