Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose se u roku 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici Grada Korčule.

KLASA: 013-03/21-01/12
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 12. srpnja 2021.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2021. godine objavilo

 J A V N I    P O Z I V
za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule

I.

Ovim javnim pozivom pozivaju se ovlašteni predlagatelji za isticanje kandidata za Savjet mladih Grada Korčule (dalje u tekstu: Savjet), koji broji sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta. Članovi Savjeta imaju svoje zamjenike.

II.

Pravo isticanja kandidata za članove Savjeta imaju udruge mladih koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnosti opredijeljenih za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora brojiti najmanje 20 članova.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

III.

Kandidati za članove Savjeta mogu biti osobe s prebivalištem odnosno boravištem na području Grada Korčule koji u trenutku podnošenja kandidatura za člana Savjeta imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.
Osoba može istodobno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.
Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

IV.

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose se u roku 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici Grada Korčule, u  pisanom obliku i obvezno sadrže:

  1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja
  2. podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište ili boravište, status – učenik, student, zaposlenik i dr.)
  3. očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature (Obrazac 2 objavljen na mrežnoj stranici Grada Korčule)
  4. obrazloženje prijedloga.

Kandidature se podnose na prijavnici (Obrazac 1) objavljenoj na mrežnoj stranici Grada Korčule.
Predlagatelj je dužan uz kandidaturu dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidat ispunjava uvjete iz točke III. ovog javnog poziva (uvjerenje o prebivalištu ili boravištu kandidata, presliku rodnog lista ili domovnice) te dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke II. ovog javnog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra).
Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 20 mladih koji ističu kandidaturu (Obrazac 3), sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum rođenja, potpis i OIB.

Cjeloviti tekst Poziva možete pronaći na poveznici.
Prijavnicu /Obrazac 1, 2 i 3/ možete preuzeti na poveznici.