Javni poziv za kupnju prava građenja grobnica u Žrnovu

KTD Hober d.o.o. objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za kupnju prava građenja pet (5) grobnica na groblju "Sv. Vid" u Žrnovu. Rok za dostavljanje ponuda je 06. lipanj 2012. godine do 12,00 sati.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
“H O B E R” d.o.o. – KORČULA

BROJ : 100 – 104 / 12 – 1
KORČULA, 24. svibanj 2012. godine.

J A V N I   P O Z I V
za dostavu ponuda

  1. Predmet ovog Javnog poziva je dostava ponuda za kupnju prava građenja pet (5) grobnica na groblju “Sv. Vid” u Žrnovu.
  2. Početna cijena za kupnju prava građenja grobnice je 10.000,00 kuna ( slovima : desettisuća kuna).
  3. Pravo prijave na kupnju prava građenja grobnice imaju svi državljani Republike Hrvatske.
  4. Ponuditelj može dostaviti ponudu za kupnju prava građenja samo na jednu grobnicu.
  5. Rok za dostavljanje ponuda je 06. lipanj 2012. godine  do 12,00 sati, na adresu : KTD „Hober“ d.o.o., Hrvatske bratske zajednice 69/II, 20260 Korčula, s naznakom “Ne otvaraj – ponuda – kupnja prava građenja grobnice”.
  6. Otvaranje ponuda će se održati dana 11. lipnja 2012. godine u 12,00 sati u Velikoj vijećnici grada Korčule.
  7. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

UPRAVA DRUŠTVA