Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Ministarstvo branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području Republike Hrvatske. Javni poziv ostaje otvoren do 13. svibnja 2016. godine.

Ministarstvo branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području Republike Hrvatske.

I.

Na temelju članka 39. i 74. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13), Državnog proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (NN 26/16) te Odluke o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (KLASA: 555-09/16-0002/1, URBROJ: 522-03/1-1-16-1 od 12. travnja 2016. godine), objavljuje se ovaj javni poziv.

II.

Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2016. godini jesu: – građevine javne i poslovne namjene, – njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2016. godine.

III.

Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu, u razdjelu 041 Ministarstvo branitelja, Aktivnost A 754010 „Pristupačnost objekata potrebama invalida“, Račun 3632 „Kapitalne pomoći unutar opće države“.

IV.

Pristupačnost, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

V.

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju slijedeće uvjete: – djeluju na području Republike Hrvatske – provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice.

VI.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Preslika Odluke o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme ili drugog odgovarajućeg dokumenta,

2. Idejni projekt, tehnička rješenja sukladno članku 55., 56., i 57. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13),

3. Preslika žiro računa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

4. Vlasnički list,

5. Troškovnik radova s upisanim jediničnim cijenama za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt, na osnovu kojeg je ili će biti sklopljen ugovor o izvođenju radova s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno procjena troškova gradnje potpisana od strane ovlaštenog projektanta za navedeni objekt, njezin dio ili opremu,

6. Dozvola nadležnog Ureda za graditeljstvo i rješenje o uvjetima gradnje ili drugi odgovarajući dokument, izdan od nadležnog upravnog tijela velikog grada, Grada Zagreba i županije nadležno za upravne poslove graditeljstva, na osnovu kojeg se smije pristupiti građenju/prilagodbi,

7. Prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ukoliko se izvodi prilagodba građevine zaštićenog kulturnog dobra,

8. Fotografija objekta i mjesta izvođenja radova prilagodbe na objektu

VII.

Potpune zahtjeve koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva razmatrat će posebna Radna skupina imenovana od strane ministra branitelja te predložiti donošenje odluka o sufinanciranju i visini odobrenih sredstava, odnosno odluka o odbijanju zahtjeva (upućivanjem negativnog odgovora).

VIII.

Zakašnjele prijave, nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati. Radna skupina zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju radi ocjene zahtjeva za sufinanciranje. Troškovi izrade projekte dokumentacije i troškovi nadzora nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane Ministarstva branitelja.

IX.

Daljnje obveze regulirat će se ugovorom o sufinanciranju s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave.

X.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo branitelja, Radna skupina za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, s naznakom „prilagodba građevine, njezinog dijela ili opreme“, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1. Javni poziv ostaje otvoren do 13. svibnja 2016. godine.

XI.

Sve dodatne informacije, kao i obrazac zahtjeva za sufinanciranje prilagodbe mogu se dobiti u Ministarstvu branitelja i na internetskoj stranici Ministarstva https://branitelji.gov.hr.