Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Prijave se mogu dostaviti preporučenom poštom ili osobno do 15. rujna 2023. godine.

KLASA: 402-07/23-01/00011
URBROJ: 2117-9-02-23-00003
Korčula, 01. kolovoza 2023.

Na temelju članka IV. Odluke Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (KLASA: 001-01/23-01/29, URBROJ: 519-02-1/6-23-1 od 3. srpnja 2023.) i članka 3. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Grada Korčule 11. srpnja 2023., članka 78. t. 22. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule dana 1. kolovoza 2023.g. objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini
/pilot projekt/

Predmet ovog Javnog poziva usmjeren je na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. g. (u daljnjem tekstu: Korisnici) do najvišeg ukupnog iznosa od 17.280,00 eura (130.196,16 kuna)[1] za sveukupno 10 mladih obitelji i mladih. Središnji državni ured za demografiju i mlade utvrdio je financijske potpore kako slijedi:

  1. 180,00 eura ( 1.356,21 kuna) mjesečno za mladu obitelj sa djecom
    Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj obitelji sa djecom iznosi 2.160,00 eura (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do  31. prosinca 2023.
  2. 120,00 eura (904,14 kuna) mjesečno za mladu osobu i mladu obitelj bez djece
    Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 eura (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području Grada Korčule najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.
Sufinanciraju se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području Grada Korčule.

Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Mladima u smislu ovog javnog poziva smatraju se:
– državljani Republike Hrvatske;
– mlade osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 30 godina u trenutku podnošenja prijave;
– zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore;
– da nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično;
– čija mjesečna primanja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u Republici Hrvatskoj;
– nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu.

Mladom obitelji u smislu ovog javnog poziva smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug te djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina života u trenutku podnošenja prijave i ispunjavaju sljedeće uvjete:
– oba bračna/izvanbračna druga su državljani Republike Hrvatske;
– oba bračna/izvanbračna druga su zaposleni na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore;
– bračni/izvanbračni drugovi nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično;
– mjesečna primanja oba bračna/izvanbračna druga, po osnovi plaće, ne prelaze visinu dvije prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj;
– bračni/izvanbračni drugovi nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu;
– ni jednom od bračnih/izvanbračnih drugova nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite.

Mladom obitelji u smislu ovog javnog poziva smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja prijave i ispunjava sljedeće uvjete:
– roditelj je državljanin Republike Hrvatske;
– roditelj je zaposlen na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposlen za cijelo vrijeme korištenja potpore;
– roditelj nije korisnik istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično;
– mjesečna primanja roditelja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u Republici Hrvatskoj;
– roditelj nema u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu;
– roditelju nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite.

Prijave se mogu dostaviti preporučenom poštom (datum i vrijeme naznačeno smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na ovaj javni poziv) ili osobno u urudžbeni zapisnik Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 1. kat od 08,00 do 14,00 sati svaki radni dan zaključno sa danom 15. rujna 2023. g.

Prijava se predaje u zatvorenoj omotnici koja na svojoj poleđini mora sadržavati naziv i adresu podnositelja prijave, a na prednjoj strani: Grad Korčula Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula „Prijava na javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini – NE OTVARATI“.

Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: [email protected], najkasnije do 05. rujna 2023. do 23:59 sati.

Javni poziv u cijelosti možete preuzeti na poveznici.
Prilog 1 – Obrazac SSMO
Prilog 2. – predložak Izjave

___________________________________
[1] Fiksni tečaj konverzije 7,53450