Kategorija: Vijesti

Javno natjecanje za zakup javne površine za postavljanje manjih štandova

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik KLASA: 372-05/11-01/115 URBROJ: 2138/01-02-11-5 Korčula, 7. travnja 2011.                                                                                                      Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08), te članka 6. Glave V.  Plana korištenja javnih površina …