Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 8. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, ravnatelj Ustanove „Športski objekti Korčula“ raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

1. Naziv radnog mjesta: Referent za knjigovodstvene poslove

2. Broj izvršitelja: 1

3. Rok na koji zasniva radni odnos: do povratka djelatnice koju se mijenja, s porodiljskog dopusta

4. Uvjeti:

a/   IV stupanj stručne spreme (SSS) ekonomskog ili turističkog smjera

smjer,

b/   tri godine iskustva u knjigovodstvenim poslovima,

c/   poznavanje rada na PC,

d/   korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,

5. Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:

a/ životopis,

b/ presliku dokaza (uvjerenje/potvrda obrazovne ustanove) o završenoj stručnoj spremi,

c/ dokaz o radnom iskustvu,

d/ presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice,

e/ potvrde poslodavaca ili preslike ugovora o radu odnosno rješenja o prijmu u službu iz kojih je razvidan naziv radnog mjesta odnosno poslova koje je kandidat obavljao kod tog poslodavca,

6. Prijava obvezno mora sadržavati ime i prezime i adresu kandidata, broj telefona,  broj mob. i adresu e-pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga uz prijavu te potpis kandidata.

7. Prije izbora kandidata, sa svim kandidatima koji su dostavili uredne i pravodobne prijave, obaviti će se intervju. O mjestu i vremenu obavljanja intervjua, kandidati će bit posebno obaviješteni (telefonom ili e-poštom), a za kandidata koji ne pozvan, a ne pristupi intervjuu smatrati će se da je odustao od kandidature, tj. prijave.

8. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“ na adresu: Ustanova „Športski objekti Korčula“, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za referenta za knjigovodstvene poslove“.

9. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir.

10. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-poštom

11. Detaljnije informacije moguće je saznati na www.sportkorcula.com i 020 711901.