Natječaj za prijam u radni odnos u Gradski muzej

Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se poštanskom (preporučenom) pošiljkom ili neposrednom predajom na protokol Gradskog muzeja, na adresu: Gradski muzej, Trg sv. Marka 1, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za spremača“, u roku od osam dana od dana objave natječaja.

GRADSKI MUZEJ
Trg sv. Marka 1
20260 Korčula

Broj: GM/N-1/2021

Na temelju članaka 13. i 48.a  Statuta Gradskog muzeja, članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja te odluke Grada Korčule, kao osnivača, od 12. ožujka 2021. godine, ravnateljica Gradskog muzeja u Korčuli dana 16. ožujka 2021. godine raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća
radnog mjesta
„Spremač“

(1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom,
uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci)

Na ovaj natječaj za prijam u radni odnos (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 1. Uvjeti:
  – završena osnovna škola.
 2. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju, o čemu će se kandidati obavijestiti najmanje tri dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na  natječaj.
 3. Prijava na natječaj podnosi se u obliku pisane prijave, koja sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj i naznaku za koje radno mjesto se podnosi prijava te vlastoručni potpis, a ako je primjenjivo i broj telefona i/ili mobilnog telefona te adresu e-pošte.
  Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni su priložiti:
  – životopis,
  – dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe završenog (8.) razreda osnovne škole, ili presliku radne knjižice, ili potvrdu školske ustanove).

Cijeli tekst Natječaja možete pronaći na poveznici.