Natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, pogonskih strojeva i plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, pogonskih strojeva i plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru opbjavljen je u NN 99/10. Rok za podnošenje prijava je: 1. rujna 2010. godine

Na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz: »Sufinanciranje troškova kupnje opreme. ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru« u 2010. godini (Narodne novine br. 98/10), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ
za prikupljanje prijava za sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, pogonskih strojeva i plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

1. PREDMET NATJEČAJA

Prikupljanje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: potpora) u 2010. godini.

2. NAMJENA POTPORE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) dodjeljuje potporu kroz mjere investicija u povećanje selektivnosti i investicija na samom plovilu, a sukladno članku 4. Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz »Sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru« u 2010. godini (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

3. KORISNIK POTPORE

Pravna i fizička osoba ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru na temelju Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine br. 56/10) (u daljnjem u tekstu: korisnik), a koji udovoljava uvjete propisane Pravilnikom i ovim natječajem.

Ako je pravna ili fizička osoba ovlaštenik više povlastica za gospodarski ribolov na moru može podnijeti prijavu za dodjelu potpore po svakoj povlastici za gospodarski ribolov na moru.

4. OSNOVNI UVJETI KOJE KORISNIK MORA ZADOVOLJITI

a. mora biti ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru na temelju Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine br. 56/10);

b. plovilo za koje je izdana povlastica i za koje se traži potpora mora imati najmanje 60 ribolovnih dana ostvarenih u 2009. godini;

c. u slučaju da je korisnik postao ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru tijekom 2009. ili 2010. godine, plovilo za koje je izdana povlastica i za koje se traži potpora mora imati ostvarenih 5 prosječnih ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov do 1. lipnja 2010. godine;

d. iznimno od odredbi pod b. i c. ove točke korisnik (plovilo za koje je izdana povlastica a za koje korisnik traži potporu) može imati i manje ribolovnih dana godišnje/mjesečno (u slučaju bolesti, havarije i više sile) što mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom;

e. ribarsko plovilo za koje se kupuje oprema, ribolovni alati i pogonski strojevi mora biti upisano u Registar ribarske flote pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

f. u slučaju da je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru kupio novo plovilo koje još nije u funkciji u obrascu upisuje CFR broj prethodnog plovila;

g. mora biti u sustavu PDV-a;

h. mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku podnošenja prijave;

i. ne smije biti vlasnički povezan s dobavljačima opreme, ribolovnih alata, pogonskih strojeva i plovila, za ulaganja koja su predmet ovog natječaja;

j. da za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog natječaja podnositelj prijave nije do sad koristio srodstva iz državnog proračuna.

5. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE

a. najviši iznos potpore po povlastici za gospodarski ribolov na moru za koju korisnik podnosi prijavu iznosi 50% od ukupnog prihvatljivog iznosa ulaganja, a najviše do 50.000,00 kuna;

b. iznos sufinanciranja ne uključuje PDV:

c. sufinanciraju se investicije koje su realizirane ili će se realizirati u 2010. godini i sva tražena financijska dokumentacija mora biti iz 2010. godine;

d. način isplate utvrdit će se sukladno Odluci o sufinanciranju mjera strukturne politike, propisane člankom 11. Pravilnika.

6. PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj podrazumijeva:

 • popunjen Obrazac za prijavu sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz »Sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru« u 2010. godini;
 • potvrda o statusu obveznika PDV-a koju izdaje nadležni područni ured porezne uprave Ministarstva financija ne starija od 30 dana na dan podnošenja prijave;
 • potvrda o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu Republike Hrvatske koju izdaje nadležni područni ured porezne uprave Ministarstva financija ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave;
 • izjava podnositelja da za sufinanciranje ulaganja koje su predmet ovog natječaja nisu do sada korištena sredstva iz Državnog proračuna RH ili iz drugih izvora financiranja, ovjerena kod javnog bilježnika i ne starija od 30 dana na dan podnošenja prijave;
 • potvrda ribarske zadruge o članstvu (ako je podnositelj član ribarske zadruge) ne starija od 30 dana na dan podnošenja prijave;
 • ponude/predračuni/ugovori o nabavi/kopije računa za opremu, ribolovne alate, plovila i pogonske strojeve u 2010. godini.

7. ZAHTJEV ZA ISPLATU

Nakon zaprimanja odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike, sukladno članku 11. Pravilnika, korisnik Agenciji za plaćanja najkasnije do 3. studenoga 2010. dostavlja sljedeće:

 • zahtjev za isplatu;
 • originale računa (nakon obrade računa priloženih uz zahtjev za isplatu, korisnik može zatražiti povrat istih):
 • dnevni informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja;
 • dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti – SWIFT-nalozi za plaćanje;
 • bankovnu potvrdu o žiro-računu za račune plaćene sa žiro-računa različitog od onog navedenog u prijavi, i to ne stariji od 30 dana na dan podnošenja prijave;
 • karton deponiranih potpisa (za pravne osobe);
 • bankovnu potvrdu za žiro-račun naveden u prijavnom obrascu (za fizičke osobe);
 • izjava banke o plaćenim računima.

8. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivim troškovima smatra se nabava nove opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (uključujući troškove montaže/ugradnje), sukladno članku 4. stavcima 2., 3. i 4. Pravilnika.

9. RANGIRANJE PRIJAVA

Nakon obrade svake pristigle prijave utvrdit će se rang-lista prijava, u padajućem nizu, prema kriterijima rangiranja, na temelju dodijeljenih bodova, a sukladno članku 10. Pravilnika.

Bodovi za rangiranje su:

Broj ribolovnih dana 60 – 80 10
80 – 100 11
100 – 120 12
120 – 140 13
140 – 160 14
>160 15
Prebivalište/sjedište podnositelja Prijave na otocima 1. skupine otoka 6
Članstvo u ribarskoj zadruzi 5
Veći udio vlastitih uloženih sredstava za ulaganje za koje se traži potpora Za vrijednost ulaganja ≤ od 100.000,00 kuna 4
Za vrijednost ulaganja od 100.00,01 do 200.000,00 kuna 5
Za vrijednost ulaganja od 200.00,01 do 400.000,00 kuna 6
Za vrijednost ulaganja od ≥ 400.000,01 kuna 7

U slučaju da dvije ili više prijava imaju jednak broj bodova, rangirat će se prijave na temelju ranijeg datuma podnošenja potpune prijave.

Ako dvije ili više prijava imaju jednak broj bodova i jednaku vremensku doznaku prijave potpune prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

10. DOSTAVA PRIJAVE

Prijava iz točke 6. ovoga natječaja popunjava se u elektroničkom obliku, a u slučaju da se obrazac popunjava ručno mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće uzeti u daljnje razmatranje.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku koji je dostupan na »web-stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja: www.mps.hr.

Prijava se dostavlja u jednom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučenom poštom s precizno naznačenim vremenom slanja na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, pogonskih strojeva i plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru«.

11. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava počinje teći danom objave ovoga natječaja u Narodnim novinama i traje do 1. rujna 2010.

Prijave pristigle prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju