Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), članka 49. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 10. studenog 2014. godine donijelo

O D  L U K U

o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu

Članak 1.

U članku 3. Proračuna, u Glavi:00204 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, mijenja se kako slijedi:

pozicija projekt/račun program/rashod/izdatak plan novi plan povećanje/

smanjenje

Program: 2120 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
T211904 Nabava i ugradnja podzemnih kontejnera – sufinanciranje
106 3861 Kapitalne pomoći 588.000 438.000 -150.000
Program: 2119 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa
A211914 Održavanje kanalizacijske mreže u gradu Korčula
103.1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0 150.000 150.000

Članak   2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 400-08/14-01/02

URBROJ: 2138/01-01-14-4

Korčula, 10. studenog 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor