Obavijest o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu izmjena i dopuna Plana u roku od 15 kalendarskih dana od dana objave ove obavijesti u dnevnom tisku.

KLASA: 350-01/19-01/01
URBROJ: 2138/01-06/1-20-09
Korčula, 28. svibnja 2020.

Na temelju članka 14. stavak (1) i članka 88. stavak (1) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“ („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/20), Grad Korčula – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet objavljuje

O B A V I J E S T
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“

Obavijest možete pročitati na poveznici.

v.d. PROČELNIK
Ivan Blitvić, ing. građ.

Komentiraj