Objava o primjeni Odluke o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Korčule

Gradsko vijeće je dana 4. prosinca 2009. godine donijelo Odluku o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Korčule s osnove zakupnina, najamnina za stanove, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza kuće za odmor i poreza na tvrtku, nastalih do 31. listopada 2009. godine.

 

grb_hrvatski 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA 

O B J A V A

Gradsko vijeće je dana 4. prosinca 2009. godine donijelo Odluku o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Korčule s osnove zakupnina, najamnina za stanove, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza kuće za odmor i poreza na tvrtku, nastalih do 31. listopada 2009. godine.

Potraživanja se mogu podmiriti:

 • jednokratnom uplatom uz popust,
 • prijebojem s potraživanjima prema Gradu Korčuli,
 • reprogramom potraživanja na rok od jedne do pet godina, uz mogućnost počeka,
 • ustupanjem potraživanja iz drugih poslovnih odnosa, uz prihvatljiv instrument osiguranja plaćanja,
 • multilateralnom kompenzacijom,
 • ustupanjem nekretnine.

Ako dužnik svoja dugovanja (potraživanja Grada Korčule) podmiruje jednokratnom uplatom, ima pravo na popust:

 • za obveze iz 2008. godine 5%,
 • za obveze iz 2007. godine 15%,
 • za obveze iz 2006. godine 30%,
 • za obveze iz 2005. godine 40%,
 • za obveze iz 2004. godine 50%,
 • za obveze iz 2003. godine i ranije 60%.

Popust iz stavka 1. ovog članka ne može biti veći od iznosa kamata za neplaćeni dug.

Dužnik je obvezan predložiti jedan ili više od sljedećih instrumenata osiguranja:

 • zalog na nekretninama (hipoteka),
 • jamstvo banke,
 • ugovor o pristupanju duga solventnog jamca,
 • mjenice avalirane od banke, osiguravajućeg društva, štedno-kreditne zadruge ili kojeg drugog solventnog subjekta,
 • običnu zadužnicu u visini potraživanja, uvećanog za kamatu i pripadajuće troškove.

Dužnici podnose zahtjeve za podmirenje svojih dugovanja (potraživanja Grada Korčule) Gradonačelniku, odnosno Povjerenstvu.

Dužnici su dužni prije podnošenja zahtjeva uskladiti stanje dugovanja s nadležnim upravnim tijelom Grada Korčule i dokaz o usklađenom dugovanju priložiti zahtjevu.

Zahtjevi za podmirivanje potraživanja sukladno predmetnoj Odluci podnose se do 31. siječnja 2010.

S onim dužnicima kojima se odobri reprogram duga sklopit će se nagodba, solemnizirana kod javnog bilježnika.

 

Korčula, 15. prosinca 2009. godine