Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2018. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 49. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine donijelo

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2018. godinu

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Korčule za 2018. godinu (u nastavku teksta: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Korčule (u nastavku teksta: Grad), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika Proračunskih sredstava, pojedine ovlasti gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

(1) Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.
(2) Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
(3) Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.
(4) Pod prihodima iskazani su prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U rashodima su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
(5) U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita.
(6) Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka Proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
(7) U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna odnosno kapitalni programi po godinama.
(8) Prihodi i  primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema  proračunskim klasifikacijama:  a) organizacijska, b) ekonomska, c) funkcijska, d) lokacijska, e) programska klasifikacija i izvorima financiranja.

Odluku možete pročitati na linku.