Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“

KLASA: 350-01/19-01/01
URBROJ: 2138/01-01-20-56
Korčula, 14. listopada 2020.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 47. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“ („Službeni glasnik Grada Korčule 8/20“) te suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: 350-02/20-13/149, URBROJ: 531-06-1-1-20-2-, od 14. rujna 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Korčula je na 28. sjednici održanoj dana 14. listopada 2020. godine donijelo

O D L U K U
O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA „GZ LOKVA“

Odluku u cijelosti možete pročitati ovdje.

Komentiraj