Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule

KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-10
Korčula, 9. prosinca 2021.

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21) te članaka 78. stavka 1. točke 21. i 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule dana 9. prosinca 2021. godine donijela je

O D L U K U
o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule

Članak 1.

Donosi se Plan djelovanja civilne zaštite Grada Korčule (dalje u tekstu: Plan), oznaka dokumenta: „Studeni, 2021.“, a nakon što je donesena (nova/revizija) Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu.

Članak 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Članak 3.

Plan je sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Dio Plana koji se odnosi na priloge neće se objaviti na mrežnoj stranici Grada Korčule niti u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Korčule
Plan djelovanja civilne zaštite Grada Korčule-kartografski prikazi