Odluka o donošenju Strategije razvoja turizma Grada Korčule (2017.-2022.)

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 23. listopada 2018. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Strategije razvoja turizma Grada Korčule (2017.-2022.)

Članak 1.
Donosi se Strategija razvoja turizma Grada Korčule (2017.-2022.).

Članak 2.
Strategija razvoja turizma Grada Korčule (2017.-2022). godine, ovjerena pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog vijeća,
sastavni je dio ove Odluke. Jedan izvornik čuva se u nadležnom upravnom tijelu Grada Korčule za turizam.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 302-02/16-01/01
URBROJ: 2138/01-01-18-4
Korčula, 23. listopada 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.