Odluka o dopuni Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule_2012

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 3. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, br. 40/08 i 44/08), Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule „Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 9/10) te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 30. travnja 2012. godine donio je

O D L U K U
o dopuni Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/11) iza članka 2. dodaje se novi članci 2a., 2b., i 2c. koji glase:

„Članak 2a.

Postrojba civilne zaštite opće namjene i postrojba civilne zaštite specijalističke namjene za spašavanje iz vode ima zapovjednika i zamjenika, koje određuje Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Korčule, o čemu se obavještava Gradonačelnik i upravno tijelo Grada Korčule nadležno za poslove zaštite i spašavanje.

Zapovjednik postrojbe civilne zaštite opće namjene ujedno je i vođa jedne skupine a zamjenik zapovjednika je ujedno i vođa druge skupine postrojbe opće namjene.

Sastav skupine unutar postrojbe civilne zaštite opće namjene određuje zapovjednik postrojbe, o čemu sastavlja popis članova skupine, i o tome obavještava svakog pripadnika pojedine skupine, Zapovjedništvo civilne zaštite grada Korčule te upravno tijelo Grada Korčule nadležno za poslove zaštite i spašavanja.

Članak 2b.

Zapovjedno mjesto za Zapovjedništvo civile zaštite Grada Korčule te zborno mjesto okupljanja postrojbi civilne zaštite Grada Korčule odredit će Zapovjedništvo civilne zaštite, o čemu se obavještava Gradonačelnik i upravno tijelo Grada Korčule nadležno za poslove zaštite i spašavanje.

Članak 2c.

Za potrebe dizanja (uzbunjivanja) postrojbi civilne zaštite, sazivanja Zapovjedništva civilne zaštite kao i Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Korčule ustrojava se teklićka služba koju čine dva teklića, koji se u pravilu određuju iz reda službenika i namještenika Gradske uprave.

Osobe određene za tekliće određuje Gradonačelnik posebnom odlukom.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 810-01/11-01/01
URBROJ: 2138/01-02-12-3
Korčula,  30. travnja 2012.

…..GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.

Komentiraj