Odluka o izmjeni Odluke o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule

KLASA: 021-01/10-01/01
URBROJ: 2138/01-01-20-3
Korčula, 14. listopada 2020.

Na temelju 31. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 28. sjednici održanoj dana 14. listopada 2020. godine donijelo

O D L U K U
o izmjeni Odluke o naknadama troškova vijećnicima
Gradskog vijeća Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/10 i 8/20) u članku 5.a stavak 1. mijenja se i glasi:
„Iznimno od članka 3. i 4. ove Odluke, naknada za rad ne pripada predsjedniku Gradskog vijeća, potpredsjednicima Gradskog vijeća, vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i neće se isplaćivati u razdoblju od tri mjeseca, tj. za listopad, studeni i prosinac 2020. godine, uslijed nastupanja posebnih okolnosti povodom proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2.“.

Članak 2

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.

 

 

Komentiraj