Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07 i 38/09), članka 3. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08), Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule „Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 9/10) te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 13. veljače 2013. godine donio je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/11 i 4/12) članak 2.a mijenja se i glasi:

„Postrojba civilne zaštite opće namjene i postrojba civilne zaštite specijalističke namjene za spašavanje iz vode ima zapovjednika i zamjenika, koje određuje Gradonačelnik.

Zapovjednik postrojbe civilne zaštite opće namjene ujedno je i vođa jedne skupine, a zamjenik zapovjednika je ujedno i vođa druge skupine postrojbe opće namjene, ukoliko Planom zaštite i spašavanja s pripadajućim Planom civilne zaštite nije određeno da skupine imaju posebnog zapovjednika, odnosno zamjenika, u tom slučaju iste određuje Gradonačelnik.

Sastav skupine unutar postrojbe civilne zaštite opće namjene određuje Gradonačelnik.“.

Članak 2.

Članak 2.b mijenja se i glasi:

„Zapovjedno mjesto za Zapovjedništvo civile zaštite Grada Korčule te zborno mjesto okupljanja postrojbi civilne zaštite Grada Korčule odredit će se Planom zaštite i spašavanja s pripadajućim Planom civilne zaštite Grada Korčule.

Dok se zapovjedno mjesto te zborno mjesto u smislu stavka 1. ovog članka ne odredi temeljem Plana zaštite i spašavanja s pripadajućim Planom civilne zaštite isto će odrediti Gradonačelnik, o čemu se obavještava Zapovjedništvo i upravno tijelo Grada Korčule nadležno za poslove zaštite i spašavanje.“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 810-01/11-01/01
URBROJ: 2138/01-02-13-5
Korčula, 13. veljače  2013.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing. građ.