Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenicima ustanova kojima je osnivač Grad Korčula

KLASA: 120-01/21-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-2
Korčula, 27. siječnja 2022.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 13. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule dana 27. siječnja 2022. godine donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenicima
ustanova kojima je osnivač Grad Korčula

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenicima ustanova kojima je osnivač Grad Korčula, KLASA: 040-02/21-01/01, URBROJ: 2138/01-02-21-1, od 25. siječnja 2021. godine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/21), članak 2. mijenja se i glasi:
„Osnovica za obračun plaće određuje se u visini od 6.495,50 kn (bruto)“.

Članak 2.

Osnovica iz članka 1. ove Odluke primjenjivat će se na obračun plaće za mjesec siječanj 2022. godine i dalje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2022. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Odluka je dostupna na poveznici.