Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Korčule

KLASA: 320-02/20-01/02
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula,  14. listopada 2020.

Na temelju članaka 31. stavka 13. i 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule ( „Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 28. sjednici održanoj dana 14. listopada 2020. godine donijelo

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Korčule

 Članak 1.

Ovom Odlukom se osniva i imenuje Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Korčule (dalje u tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo čini pet članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Gradskog vijeća Grada Korčule.

Članak 2.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Korčule (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

  1. Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr., za predsjednicu
  2. Željka Marunović, dipl. iur., za zamjenicu predsjednice
  3. Jakša Belić, dipl. ing. geod., za člana
  4. Mirjana Drušković, za člana (član Gradskog vijeća)
  5.  Mario Reić, za člana (član Gradskog vijeća).

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine, osim za članove Gradskog vijeća kojima mandat traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća Grada Korčule.

Članak 4.

Povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću Grada Korčule odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup odnosno prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 5.

Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezane uz provedbu postupka javnog natječaja za zakup odnosno prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i sve ostale poslove, obavlja Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam Grada Korčule.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.

Komentiraj