Odluka o poništenju dijela javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Korčule

Poništava se dio javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Korčule.

KLASA: 112-02/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-19
Korčula, 28. lipnja 2022.

Na temelju članka  19. stavka 2., a u svezi sa člankom 24. stavkom 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), donosi se

O D L U K A
o poništenju dijela javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Korčule

I.

Poništava se dio javnog natječaja za imenovanje pročelnika  Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu, Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet i Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Korčule, KLASA: 112-02/22-01/01, URBROJ: 2117-9-02-22-1, objavljen u „Narodnim novinama“, br. 56/22, od 18. svibnja 2022. godine, i na mrežnoj stranici Grada Korčule, u dijelu koji se odnosi na:
– Točka a) imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, građenje, komunalno gospodarstvo i promet – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

II.

Dio javnog natječaja koji se odnosi na imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, građenje, komunalno gospodarstvo i promet poništava se iz razloga što se na natječaj koji se odnosi na imenovanje pročelnika navedenog Upravnog odjela nije se javio niti jedan kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja za to pročelničko mjesto.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Tekst Odluke možete pročitati ovdje.