Odluka o uključivanju Grada Korčule u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS)

KLASA: 370-01/20-01/02
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 31. siječnja 2020.

Na temelju članaka 1., 2., 3. i 6. Zakona o društvenoj poticajnoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/16-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 47. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj  3/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 22. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2020. godine donijelo

O D L U K U
o uključivanju Grada Korčule u provedbeni program izgradnje stanova
po Programu društveno poticane stanogradnje (POS)

Tekst Odluke možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.