Odluka o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

KLASA: 940-02/21-01/08
URBROJ: 2138/01-01-21-5
Korčula, 29. studenog 2021.

Na temelju članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 47. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule, broj 3/18 i 3/21) , te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a na prijedlog gradonačelnice Grada Korčule, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj 29. studenog 2021. godine donijelo

 O D L U K U
o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

 Članak 1.

Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake:
k.č. broj 153/1 i 153/5 k.o. Korčula.

Tekst Odluke u cijelosti možete pronaći na poveznici.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin