Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 47. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17), članka …

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 47. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17), članka 127. stavka 1.Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš gradonačelnik donosi

O D L U KU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“

I.

Gradonačelnik je dana  1. lipnja 2017. donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“ (dalje u tekstu: Plan) na okoliš, KLASA: 350-01/17-01/02, URBROJ: 2138/01-02-17-03.

Temeljem navedene odluke Grad Korčula je proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je:
– da izrada Plana neće imati značajan utjecaj na okoliš,
– da je izrada Plana prihvatljiva za ekološku mrežu.

II.

Grad Korčula informirati će javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

III.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“, na mrežnim stranicama Grada Korčule, u dnevnom tisku  i na oglasnim stranicama Grada Korčule.

  GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

 

Odluku pročitajte na linku.