Oznaka: akti gradskog vijeća

Rješenje o izboru članova Mandatnog odbora

Na temelju članka 43. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 22. travnja 2015. godine donijelo R J E Š E N J …