Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Grada Korčule

KLASA: 245-01/22-01/03
URBROJ: 2117-9-02-22-5
Korčula, 25. veljače 2022.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), Glave III. točke 6. podtočke b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske u 2022. godini, na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Korčule i Vatrogasnog zapovjedništva DVD-a Korčula, gradonačelnica Grada Korčule dana 25. veljače 2022. godine donijela je

 P L A N
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini
na području Grada Korčule

Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Korčule u 2022. godini.

Cjeloviti tekst Plana možete pročitati na poveznici.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.