Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 17. stavka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08), Gradonačelnik Grada Korčule dana 9. studenog 2012. godine donio je

P L A N     P O Z I V A N J A
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule

Članak 1.

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Korčule (u nastavku teksta: Zapovjedništvo) zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Korčule

Članak 2.

Neposrednu prijetnju, katastrofu ili veliku nesreću na području Grada Korčule proglašava Gradonačelnik, ukoliko ista nije proglašena s više razine (Vlada RH, župan) a odnosi se i na područje Grada Korčule.

Članak 3.

Kad se proglasi neposredna prijetnja, katastrofa ili velika nesreća odmah se aktivira Zapovjedništvo, pozivanjem njegovih članova.

Članak 4.

Članovi Zapovjedništva pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog Županijskog centra 112 (u nastavku teksta: Centar 112), ukoliko Planom zaštite i spašavanja, odnosno Planom civilne zaštite Grada Korčule ne bude drukčije određen način pozivanja.

Za pozivanje članova Zapovjedništva, a na prijedlog zapovjednika, Gradonačelnik daje pismeni (poštanskom pošiljkom, faks poruka ili e-poštom) ili usmeni (telefonski) nalog dežurnom djelatniku nadležnog Županijskog centra 112.

Kod izdavanja naloga Gradonačelnik, može odrediti i redoslijed (prioritet) pozivanja članova Zapovjedništva.

Članak 5.

Gradonačelnik može pozvati članove Zapovjedništva i osobno ili putem Gradske uprave, ako to bude moguće telefonski a ako ne, onda putem teklića, u slučaju da su smanjenje mogućnosti Centra 112 u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe ili velike nesreće, odnosno da Centar 112 objektivno nije u mogućnosti izvršiti zadaću pozivanja.

Članak 6.

Shema pozivanja i evidencija s podacima članova Stožera sastavni su dijelovi ovog Plana.

Članak 7.

Ovaj Plan pozivanja sastavni je dio Plana zaštite i spašavanja Grada Korčule, odnosno Plana civilne zaštite.

Članak 8.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 810-06/12-01/01
URBROJJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 9. studenog 2012.

….GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.