Plan prijma u službu za 2017. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), gradonačelnik Grada Korčule dana 19. siječnja 2017. godine donio je

P L A N

prijma u službu za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu (u nastavku teksta: Plan) utvrđuje se:

1. broj sistematiziranih radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule,

2. stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule,

3. potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2017. godini,

4. potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke u 2017. godini.

Članak 2.

Prema važećem Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 10/10, 6/12, 12/13 i 11/16) sistematiziran je sljedeći broj radnih mjesta:

Red.

br.

Naziv upravnog tijela (odjela/službe)

Broj sistematiziranih radnih mjesta

(na neodređeno vrijeme)

Uvjetovana stručna sprema

i broj izvršitelja

1.

Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu

11

(9 službenika i 3 namještenika)

1/ mag. struke ili stručni specijalist (VSS)  – 3

2/ srednja stručna sprema

6

niža stručna sprema – 2

2.

Upravni odjel za proračun i financije

5

1/ mag. struke ili stručni specijalist (VSS) – 3

2/ srednja stručna sprema

2

3.

Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam

2

mag. struke ili stručni specijalist (VSS) – 2

4.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet

5

1/ mag. struke ili stručni specijalist (VSS) – 2

2/ srednja stručna sprema

3

5.

Upravni odjel za društvene djelatnosti

2

mag. struke ili stručni specijalist (VSS) – 2

Više o ovom Planu možete pročitati OVDJE.

Komentiraj