Plan prijma u službu za 2019. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), gradonačelnik Grada Korčule dana 11. travnja 2019. godine donio je

P L A N
prijma u službu za 2019. godinu

Više o Planu možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris